ОБЩИ УСЛОВИЯ

относно защита на личните данни обработвани в ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че нашата фирма има грижата да съхранява и пази от неоторизиран достъп личните данни които ни предоставяте във връзка с извършваната от нас услуга. В дружеството е изградена цялостна политика за защита на личните данни, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и НАРЕДБА № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Какво представляват личните данни?

Под лични данни се има в предвид информация за дадено лице, която позволява то да бъде идентифицирано или да може да бъде осъществена връзка с него. Тя включва име и фамилия на лицето, електронна поща, адрес за контакт, телефонен номер, ЕГН, ЛНЧ.

Кога ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД събира лични данни?

Ние събираме лични данни само, ако Вие по собствено желание ги предоставите. Те са необходими, за да можем да осъществим исканата от Вас услуга.

Как ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД използва личните данни?

ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД използва личните данни за:

 1. Осъществяване на желаната услуга
 2. Да Ви уведомява при възникнали проблеми
 3. Да отговори на Ваши запитвания и оплаквания относно избрана от Вас оферта.

ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД предоставя лични данни на други лица, само ако:

 1. това се изисква от законово разрешено искане на държавен орган.
 2. е получило изрично съгласие на потребителя за това.
 3. е необходимо за реализиране на поисканата услуга.

Как ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД защитава личните данни?

ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД използва сигурни средства за защита на личните данни, които събира, съхранява и използва. Ние сме осъществили технологични и организационни процедури, за да гарантираме целостта, сигурността и подходящото използване на Вашите лични данни. Тези процедури са подходящи за естеството и формата на личните данни, които събираме, съхраняваме и използваме.

Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;

Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които тези данни се обработват.

Всички помещения, в които се съхраняват и обработват лични данни, са с контрол на достъпа. Възможните технически средства за контрол на достъпа.

Помещенията на дружеството са надеждно обезопасени посредством противопожарни мерки съгласно българското законодателство.

Дружеството установява процедури по обработване на лични данни, регламентиране на достъпа до данните, процедури по унищожаване и срокове за съхранение.

Размножаването и разпространението на документи или файлове, съдържащи лични данни, се извършва само и единствено от упълномощени служители при възникнала необходимост.

Преди заемане на съответната длъжност лицата, които осъществяват защита и обработване на личните данни:

 • поемат задължение за неразпространение на личните данни, до които имат достъп;
 • се запознават с нормативната база, вътрешните правила и политики на дружеството относно защитата на личните данни;
 • преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните;
 • са инструктирани за опасностите за личните данни, които се обработват от дружеството;
 • се задължават да не споделят критична информация помежду си и с външни лица, освен по установения с тези правила ред.

При постъпване на работа всички служители преминават обучение за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните, и обучение относно задълженията на дружеството, свързани с обработката на лични данни, и мерките за защита на данните, които следва да предприемат в процеса на работа. Последващи обучения и тренировки на персонала се провеждат периодично, за да се гарантира познаване на нормативната уредба, потенциалните рискове за сигурността на данните и мерките за намаляването им Достъп до операционната система, съдържаща файлове с лични данни, имат само лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп. Достъпът се осъществява чрез парола.

Електронните бази данни са защитени посредством логически средства за защита, като антивирусна програма, която се обновява автоматично, защитни стени (firewalls) и др.

Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично с оглед съхранение на информацията.

Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:

 • въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;
 • антивирусни програми, проверки за нелегално инсталиран софтуер;
 • периодични проверки на целостта на базата данни и актуализиране на системната информация, поддържане на системата за достъп до данните;
 • периодично архивиране на данните на технически носители, поддържане на информацията на хартиен носител (архивни копия).

Как мога да видя или коригирам личните си данни?

При настъпили промени в личните Ви данни, или при нежелание от Ваша страна да ползвате нашите услуги, Ви предоставяме начин да коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, по които можете да бъдете идентифициран, като се свържете с нас на посочения електронна поща и телефон в раздел „Контакти”.

Как мога да се свържа с ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД относно политиката за защита на личните данни?

При въпроси свързани с политиката ни за защита на личните данни, моля, свържете се с нас. Необходимата информация ще намерите на страница „Контакти”.


Политика за използване на “бисквитки”

Уеб сайтът на администратора ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД linteractive.bg използва “бисквитки” (cookies).

Използвани бисквитки

Системно необходими бисквитки:

Домейн (субдомейн) Име на бисквитката Цел на бисквитката Съдържание на бисквитката Срок за съхранение на бисквитката
linteractive.bg __utma Any kind of connection уникален идентификатор 24 месеца
linteractive.bg __utmb Any kind of connection уникален идентификатор 30 минути
linteractive.bg __utmc Any kind of connection уникален идентификатор до края на сесията (сесийна бисквитка)
linteractive.bg __utmt Any kind of connection 1 10 минути
linteractive.bg __utmz Any kind of connection уникален идентификатор 6 месеца

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация от страна на администраторите.

Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Домейн (субдомейн) Име на бисквитката Цел на бисквитката Съдържание на бисквитката Срок за съхранение на бисквитката
linteractive.bg LinteractiveCookie Съгласие за използване на бисквитки Yes 10 години

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки могат да се съхраняват по-дълго време на устройството; те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки за Анализ

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите.

Такива статистики включват потребители на страница, брой най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност Google използва утвърдените аналитични инструменти на Google Analytics.

Бисквитки от трети лица, използвани в linteractive.bg

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на тяхното съдържание, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени бисквитки (cookies) с източник тези други сайтове. В практиката такива бисквитки се наричат "бисквитки от трети страни". ЛИНТЕРАКТИВ ЕООД и няма контрол върху генерирането и управлението на "бисквитки от трети страни". За повече информация относно целите за използване на "бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание, моля, потърсете и се запознайте с политиките за поверителност и използване на бисквитки, приети от съответните трети страни.

Управление на бисквитките

Потребителите могат да контролират и/или изтриват бисквитки, когато пожелаят. За повече информация вижте aboutcookies.org. Те могат да изтрият всички бисквитки, които вече са запазени на техния компютър, а също така могат да настроят повечето браузъри да ги блокират. Ако направят това, обаче, може да се наложи ръчно да настройват някои параметри всеки път, когато посещават даден уебсайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

За деактивиране на бисквитките и преустановяване на тяхното използване, потребителите могат да последват един от следните линкове, в зависимост от използвания браузър: